Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie

„INSPIRE BY TALENT” RENATA TALENT-DOMINIAK oraz odsprzedaży kosmetyków.

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin:

1. Godziny otwarcia Salonu Fryzjerskiego: Poniedziałek SALON NIECZYNNY, od wtorku do piątku w godzinach 10-18 i w soboty 9-14. 

2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min. po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonania usługi.

3. Zamówienie usługi w Salonie Fryzjerskim “INSPIRE BY TALENT” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient zobowiązany jest poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytym COVID-19 (SARS-CoV-2), przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd.).

Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta na siebie odpowiedzialności za ewentualne problemy zdrowotne. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientka/Klient zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

5. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu ,,INSPIRE BY TALENT”. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

6. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu Fryzjerskiego „INSPIRE BY TALENT“ jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

7. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

8. Za usługi świadczone w Salonie można płacić gotówką lub karta płatniczą.

9. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

10. W przypadku, gdy osoba dysponująca bonem upominkowym, nie stawi się na umówioną

wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Salon  traktuje to jako usługę zrealizowaną.

11. Bonów nie wymieniamy na gotówkę.

12. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon fryzjersko-Kosmetyczny „ INSPIRE BY TALENT” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.

*Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

*Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.

*Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 30dni , po których upływie podlegają zniszczeniu.

14. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie wpłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

* Przy umówieniu się pierwszy raz na wizytę (od kwoty 200 zł) do naszego Salonu, klient zostanie poproszony o dokonanie zadatku, który jest bezzwrotny w przypadku nieprzybycia na wizytę. Jedynie w uzasadnionych przypadkach sprawy będą rozwiązywane indywidualnie.

Rezygnacja z/poinformowanie o rezygnacji z wizyty po upływie 24 godzin wiąże się z poniesieniem przez Klienta kosztów zarezerwowanego czasu pracy fryzjera.

15. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:

*palenia papierosów, e-papierosów i zażywania środków odurzających,

*wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia jedzenia pod jakąkolwiek postacią,

*wprowadzania psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,

*chodzenie w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu,

*Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu (wykonywanie zdjęć) lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela Salonu.

*Prowadzenie rozmów telefonicznych zakłócających  wizytę w standardach HAIR SPA.

16. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć i zabezpieczyć biżuterię, zegarek, okulary.

17. Salon Fryzjerski “INSPIRE BY TALENT” nie bierze odpowiedzialności za pozostawione przedmioty na terenie Salonu.

18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

19. Personel Salonu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub usługi fryzjerskiej.

20. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 5 dni od daty wizyty.

21.  Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub telefonicznie 531-750-006.

22. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właściciela Salonu – Renaty Talent-Dominiak osobiście lub telefonicznie na numer firmowy salonu 531-750-006. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.